Neste ekspertsvar

Nå skal du raskere hjem etter fødselen og få besøk av jordmor

Nå skal du raskere hjem etter fødselen og få besøk av jordmor
Sykehusene sender nå den nybakte familien hjem fra 8 timer etter fødselen. Dette gjelder når alt er bra med mor og barn.
Av Jordmor Siri

Helsedirektoratet har kommet med nye retningslinjer for barselomsorgen og anbefalinger rundt dette. Retningslinjen omfatter den grunnleggende omsorgen og oppfølgingen av barselkvinner og nyfødte barn. Barseltiden regnes frem til seks uker etter fødsel. 

Nå skal dere ikke føle dere like alene etter at dere kommer hjem fra barsel, for jordmor kommer hjem til dere. Dere kan heller ikke sendes hjem før ammingen er godt etablert, eller man vet med sikkerhet at dere kan få hjelp om dere trenger det. 

Hjemmebesøk innen tre dager etter fødsel

Det nye er at det stadfestes at jordmor skal komme på hjemmebesøk i løpet av de tre første dagene etter hjemkomst.

Retningslinjene anbefaler også hjemmebesøk til det nyfødte barnet av helsesøster i løpet av de første 7-10 dagene etter hjemkomst. 

HVIS IKKE DIN KOMMUNE HAR DETTE TILBUDET VIL VI OPPFORDRE DERE TIL Å SENDE EN MAIL TIL FYLKESLEGEN DER DERE BOR OG KLAGE. Det kan også hjelpe å sende mail til ansvarlige politikere i kommunen der du bor slik at det blir bevilget penger til flere jordmorstillinger slik at man kan oppfylle kravene i de nye barselretningslinjene. 
 

En glede at bedre barselomsorg er sikret

Kirsten Jørgensen, leder i Den Norske Jordmorforeningen, er glad for barselretningslinjene som understreker at det nyfødte barnet med foreldre skal få tidlig hjemmebesøk. 

Det er flott at man nå tydeliggjør behovet for et tilbud om hjemmebesøk nå når sykehusene har så kort liggetid for mor og barn. Noen steder er det nå nede i 8 timer dersom alt er vel med mor og barn. Slik det er i dag blir de fleste sendt hjem på dag to, det er en dag for tidlig i forhold til at melkeproduksjonen kommer i gang, og for mange er den tredje dagen den tyngste etter fødselen. Da kommer melkesprengen og barseltårene. Å få besøk av jordmoren som du gikk til i svangerskapet -en kjent person vil være et godt tilbud for de fleste, sier Jørgensen.
Jordmødre har i sin utdannelse ammeveiledning og omsorg for det nyfødte barnet og moren i de første 6 ukene etter fødselen, sier Jørgensen videre, så dette er vi kompetente til.

Slik situsjonen er nå i de fleste kommunene er det mange jordmødre som jobber i små stillingsandeler og som har mulighet for å øke disse enkelt. Så med midler fra kommunene til denne satsningene vil det ikke være noe problem å gjennomføre de nye retningslinjene raskt og dermed gi et mye bedre tilbud til den nybakte familien, enn det de får pr i dag. 

Retningslinjene vil kreve styrking av helsetjenesten utenfor sykehusene. Kommunejordmødrenes stillinger må utvides. Noen steder kan sykehusjordmødrene ha utedager. Men vi vil også trenge å utdanne flere jordmødre og helsesøstre, sier lege og "ammesjef" i Norge, Gro Nylander. 
 

Helsedirektoratet sier at målet med retningslinjene er: 

Kroppskontakt med barnet – tilknytning
Umiddelbart etter fødselen anbefales hudkontakt mellom mor og barn i minst én time eller til ammingen starter naturlig. Ved keisersnitt legges det til rette for hudkontakt mellom mor og barn så langt det er mulig. Kvinnen anbefales å ha mye nær-/kroppskontakt med barnet den første tiden.

Utreise fra føde-/barselavdelingen
Sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov. Vurderingen gjøres i samråd med kvinnen. Hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens nettverk/partner.

Hjemmebesøk
For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.

For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen.

Det anbefales hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte. Første besøk bør gjennomføres 7.–10. dag etter fødselen.

Utover dette foreslås det en konsultasjon / et hjemmebesøk mellom 14. og 21. døgn etter fødselen etter en individuell vurdering.

Familier i en sårbar og utsatt livssituasjon
Det anbefales at risikoutsatte kvinner, familier og nyfødte barn tilbys en individuelt tilpasset oppfølging i barseltiden utover de generelle anbefalingene i retningslinjen. Før hjemreise fra føde-/barselavdelingen skal oppfølgingen være planlagt og fremgå av informasjonen som kvinnen og hennes partner mottar.

Tilrettelegging for amming
Det anbefales at Ti trinn for vellykket amming er minstestandard for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Alt relevant helsepersonell utdannes og etterutdannes i henhold til disse kravene. Kvinner og nyfødte sikres tilgang til ammekyndig helsepersonell.

Det foreslås at en kvinne som ønsker å amme, enten får være på barselavdelingen inntil ammingen fungerer tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk, eller at føde-/barselavdelingen ved utskriving har forsikret seg om at kvinnen vil få tilstrekkelig hjelp ved hjemmebesøk og konsultasjon på helsestasjon.

Søvn og hvile
Det anbefales at fødsels- og barselomsorgen tilrettelegger tilbudet slik at kvinnen har mulighet til å være mest mulig uforstyrret sammen med barnet de først dagene etter fødselen.

Det foreslås at helsepersonellet på barselavdelingen sørger for avlastning dersom mor med urolig barn er sliten.

Det foreslås at det legges til rette for opphold i familierom på sykehuset, slik at begge foreldrene kan være til stede så langt det er mulig.

Det foreslås at barselkvinner rådes til å hvile og helst sove mens barnet sover den første tiden etter fødselen. Det er ønskelig at partneren eller en annen voksen person oppholder seg i hjemmet de første ukene etter fødselen. Denne personen bør bidra med å avlaste kvinnen i daglige gjøremål og delvis stell av barnet.

Kvinner som opplever vanskeligheter med å hvile og sove, oppfordres til å be om hjelp på barselavdelingen når de oppholder seg der, eller hos fastlege eller ved helsestasjonen når de er hjemme.
 

Retningslinjen omfatter anbefalinger om tiltak og effekten av disse for friske barselkvinner og barn født til termin. For kvinner og/eller nyfødte med komplikasjoner og tegn på risikoforhold vil det være behov for henvisning, oppfølging og behandling utover det som beskrives i denne retningslinjen. Retningslinjen omfatter den grunnleggende omsorgen og oppfølgingen av barselkvinner og nyfødte barn. Barseltiden regnes frem til seks uker etter fødsel. 

Les mer om kortversjonen av retningslinjene og anbefalingene på Helsedirektoratets sider

Fullversjonen av nasjonale retningslinjer for barselomsorgen

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Navn og tittel Arbeidssted og organisasjon
Albrechtsen, Susanne. Avdelingsoverlege Helse Bergen, Den norske legeforening
Bjørndalen, Trude Hartmann. Seksjonsleder Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Chyba, Marianne. Ledende helsesøster Bergen kommune, Norsk sykepleierforbund,
Landsgruppen av helsesøstre
Egeberg, Katrine Syrdalen. Jordmor Arendal kommune, Den norske jordmorforening
Eggen, Marian. Avdelingsjordmor Helse Innlandet, Helse Sør-Øst
Eriksen, Beate Horsberg. Overlege Helse Møre og Romsdal, Helse Midt
Gressgård, Inger Lise. Fagutviklingsjordmor Helse Fonna, Helse Vest
Gudim, Hilde Beate. Fastlege Fastlege, Den norske legeforening
Hansen, Mette Ness. Kommunejordmor Helse Sør-Øst,Nasjonalt kompetansesenter for amming
Holt, Jan. Overlege Nordlandssykehuset, Den norske legeforening
Hopstock, Elisabeth Grimmert. Helsesøster Arendal kommune, Norsk sykepleierforbund,
Landsgruppen av helsesøstre
Høgseth, Vibeke L.S. Brukerrepresentant Ammehjelpen
Karlsen, Berit Granheim. Enhetsleder Melhus kommune, Norsk sykepleierforbund,
Landsgruppen av helsesøstre
Langeland, Bente. Fagutviklingsjordmor Helse Bergen, Helse Vest
Lillegård, Berit. Jordmor Helse Nord
Mogstad, Kari Løvendahl. Fastlege Legene ved Skansen, Den norske legeforening
Mørkved, Siv. Professor NTNU, Fysioterapeutforbundet
Nesje, Ellen Johannesen. Rådgiver Vestre Viken, Den norske jordmorforening
Nielsen, Anna Hoven. Avdelingsjordmor St Olavs hospital, Helse Midt
Nordrum, Kjersti. Avdelingsjordmor Vestre Viken, Helse Sør-Øst
Nylander, Gro. Professor Oslo universitetssykehus, Den norske legeforening
Perera, Erja Lilja. Leder, brukerrepresentant Fødsel i fokus. Død i desember 2012.
Røste, Guro Kjølstad. Leder, brukerrepresentant Liv laga
Steen, Torbjørn B. Seksjonsoverlege Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}