Fedrekvote og arbeidsgiver

Fedrekvote og arbeidsgiver
Når du skal bli far er du som arbeidstaker i utgangspunktet pålagt å varsle arbeidsgiver snarest mulig om at permisjonsrettigheter vil bli benyttet, hvordan du ønsker de benyttet og i hvilket omfang.

Retten til foreldrepermisjon er en rettighet for arbeidstaker, så din sjef kan ikke nekte deg å ta ut den varslede pappapermisjonen, selv om det passer dårlig på det aktuelle tidspunktet. NAV trenger ikke å få beskjed før etter fødselen. 

Men for alle parters skyld kan det være greit å planlegge dette i god tid.

Det er mulig at arbeidsgiver er nødt til å hente inn vikarer i perioden du er borte, eller finne andre løsninger for kabalen.

Du som arbeidstaker har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen (lønnet eller ulønnet, det varierer fra bedrift til bedrift), og du har rett til 10 uker fedrekvote innen barnet fyller tre år.

To ukers permisjon ved fødsel:

Arbeidsmiljøloven sier at far har rett på inntil to uker omsorgspermisjon for å bistå mor i forbindelse med selve fødselen.

Loven sikrer ikke arbeidstakeren lønn i disse to ukene. I store deler av norsk arbeidsliv er det opp til de lokale bedriftsavtalene hvorvidt arbeidstaker skal ha lønn i denne 2-ukers omsorgspermisjonen. Det kan derfor være lurt når du inngår et arbeidsforhold å sikre lønn i denne perioden også som en del av lønnsavtalen. 

I offentlig sektor har ansatte fått lønn i denne permisjonen i lang tid. I privat sektor har noen hatt dette regulert i avtaler, men ellers har det vært opp til hver enkelt arbeidsgiver å avgjøre om fedre i denne omsorgspermisjonen skal få betalt.

Noen har gitt full lønn i 14 dager, andre har valgt lønn i deler av perioden og mange har valgt kun å gi fri uten lønn – slik loven slår fast som et minimum. I slike tilfeller kan det være en løsning å ta ut oppsparte feriedager. Disse to ukene inngår i de 10 ukene du som far er pålagt å ta. 

Når det gjelder de 10 ukene med pappapermisjon som du har krav på:

Etter arbeidsmiljøloven har foreldrene rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra NAV.  I visse situasjoner må du imidlertid inngå en særskilt avtale med arbeidsgiveren.

Det er når du skal arbeide delvis og ta ut reduserte foreldrepenger og når du skal utsette uttaket av foreldrepenger.

Med mindre det medfører vesentlige ulemper for virksomheten, må arbeidsgiveren oppfylle ønsket ditt om hvordan dette skal gjennomføres.

En slik avtale kan endres eller opphøre når særlige grunner gjør det nødvendig.

Du kan altså velge å ta ut alle 10 uker samtidig, eller velge en fleksibel løsning (gradert uttak) som er i tråd med lovverket.

Det skal være fullt mulig å finne fleksible løsninger med arbeidstakere om når og hvordan permisjonen tas ut helt til barnet fyller 3 år (se NAVs nettsider for uttak av fedrekvoten).

Kombinasjon av permisjon og arbeide

Delvis permisjon gir småbarnsforeldre en mulighet til å kombinere gradert uttak av fødselspenger med deltidsarbeid. I stedet for å være hjemme med barnet på heltid, for så å gå ut i full jobb, gir dette mulighet til å kombinere permisjon og arbeid. 

Dersom du ønsker delvis permisjon, skal du varsle arbeidsgiveren snarest mulig og senest:

  • En uke i forveien ved fravær ut over to uker.
  • Fire uker i forveien ved fravær ut over tolv uker.
  • Tolv uker i forveien ved fravær ut over ett år.

Mer nyttig informasjon om dette finner du her hos Arbeidstilsynet. 

Dette er imidlertid løsninger som også skal tilpasses morens permisjon (og arbeidsgiver), barnepass, planlagt ferie med mer. NAV skal også orienteres, blant annet av hensyn til utbetalingsplanen for foreldrepenger. HUSK at dere ikke kan ta ut betalt permisjon samtidig. 

Dersom far ikke tar ut hele permisjonsperioden faller disse dagene helt bort og man mister de. Dette går utover barnets tid med foreldrene. 

Merk deg også:

En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har rett til å:

a) Vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling,
b) Nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet, og
c) Fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten.

(Kilde: NAV.no, regjeringen.no)

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}